I   INFORMACJE OGÓLNE O PLATFORMIE

 1. Właścicielem Platformy internetowej pod adresem www.mamczur.com oraz www.innovation-advocate.com jest przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Adwokat Joanna Mamczur – Kancelaria Adwokacka, Rondo ONZ 1/Poziom 10, 00-124 Warszawa, NIP 7272594655, kontakt: office @ mamczur.com, działający pod marką „Kancelarii Mamczur” (dalej: „Kancelaria”). Kancelaria jest własnością adwokat Joanny Mamczur i jest zarejestrowana w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej pod adresem elektronicznym www.mamczur.com (dalej: Platforma), która służy do prezentacji Kancelarii w kontekście działalności gospodarczej, usług prawnych, edukacji i działań związanych z działalnością non-profit zespołu Kancelarii.
 1. Warunki świadczenia usług podlegają indywidualnym ustaleniom umownym z klientami, w szczególności w odniesieniu do zakresu współpracy oraz warunków finansowych świadczenia usług. Umowa o świadczenie usług prawnych musi być wyraźnie i jednoznacznie zawarta lub potwierdzona przez właściciela Kancelarii, panią Joannę Mamczur oraz należycie upoważnionego przedstawiciela Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad współpracy – skontaktuj się z nami bezpośrednio przez e-mail na office @ mamczur.com lub telefonicznie: +48 790 250 950.
 1. Zasadniczo świadczymy usługi na rynku B2B (business-tobusiness) dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego i zasadniczo nie świadczymy usług doradczych w indywidualnych sprawach osobistych. Podstawowe usługi prawne Kancelarii obejmują prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 1. Informacje zawarte na Platformie należy odczytywać wyłącznie jako informacje ogólne i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porady prawne. Wszelkie sprawy wymagające porady prawnej należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Kancelarią – bezpośrednio z właścicielem Kancelarii lub osobą wskazaną przez właściciela Kancelarii na podstawie odrębnej umowy.

II   UŻYTKOWNICY PLATFORMY

 1. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna, która zapoznaje się z informacjami dostępnymi na Platformie.
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia kroków w celu skorzystania z Usługi oferowanej przez Kancelarię, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia transmisji danych.
 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub ich odpowiedników, tj. Przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie na komputerze użytkownika ekran dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnianych w Internecie za pośrednictwem serwisu WWW. Zaleca się, aby sprzęt elektroniczny używany do korzystania z Platformy (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon z dostępem do Internetu itp.) był wyposażony w system operacyjny zalecany przez producenta, z uwzględnieniem aktualizacji systemu niezbędnych do jego prawidłowego działania. Ciągłe i niezakłócone połączenie internetowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron Platformy.
 1. Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do klientów biznesowych (dalej: Użytkownik Biznesowy). Usługi mogą być świadczone na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną (w tym zdalną komunikację przez telefon, Internet, w szczególności e-maile i komunikatory).
 1. Użytkownik Biznesowy jest przedsiębiorcą, który zawiera umowę o współpracy z Kancelarią w zakresie swojej działalności gospodarczej lub w związku z usługami prawa gospodarczego.
 1. Użytkownik prywatny jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), tj. Użytkownik zawiera umowę z Kancelarią Mamczur w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością handlową / zawodową lub prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Kancelaria nie kieruje swojej oferty do Użytkowników Prywatnych i zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny, czy w określonym Użytkownikiem może zostać zawarta osobna umowa o współpracy.
 1. Wydarzenia lub kursy oferowane za pośrednictwem Platformy mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa oraz informacje o rejestracji i płatności są każdorazowo określone w opisie wydarzenia lub usługi udostępnianym na Platformie. W przypadku pytań dotyczących tego typu oferty można skontaktować się z Kancelarią drogą elektroniczną na adres office@mamczur.com, telefonicznie pod numerem +48 790 250 950 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie w zakładce „Kontakt”.
 1. Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby ani ujawniać swoich danych rejestracyjnych innym osobom, z wyjątkiem osób należycie upoważnionych przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik jest zobowiązany do (i) podania prawdziwych i niewprowadzających w błąd informacji o sobie, swojej działalności i swojej sprawie prawnej oraz (ii) do przestrzegania obowiązującego prawa i poszanowania wszystkich praw osób trzecich.
 1. Kontakt zainicjowany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub w jej imieniu, a także wszelkie dalsze działania dotyczące tych podmiotów na platformie, mogą być wykonywane przez osobę upoważnioną do wykonywania w ich imieniu wszystkie czynności wymagane do skutecznego zawarcia umowy między nimi a Kancelarią.
 1. Płatności za usługi świadczone przez Kancelarię dokonuje Użytkownik na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub fakturze pro forma wystawionej przez Kancelarię.
 1. W przypadku zapytań od Użytkowników prezentacja i akceptacja oferty, a także zawarcie umowy o świadczenie usług może odbywać się na piśmie, osobiście, przez telefon lub – jeśli Użytkownik zaakceptuje taką formę komunikacji – w formie elektronicznej (wymiana korespondencji elektronicznej, w tym między innymi wymiana korespondencji w formie oświadczeń zawartych w wiadomościach e-mail, wymiana skanów dokumentów lub innych treści cyfrowych, np. dokumentów ofertowych) w formie plików elektronicznych.
 1. Kancelaria ma prawo zweryfikować tożsamość i pełnoletniość Użytkownika na podstawie ważnego i aktualnego oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli wymaga tego prawo lub rodzaj świadczonych usług prawnych, Kancelaria może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty w celu spełnienia wymogów prawnych niezbędnych do należytego wykonania odpowiedniej usługi prawnej. Dokumenty zostaną dostarczone Kancelarii w formie i stanie wymaganym przez prawo, w terminach wskazanych przez Kancelarię. W przypadku negatywnej lub nieudanej weryfikacji tożsamości użytkownika lub jego pełnoletniości, braku odpowiedniego upoważnienia dla Użytkownika do występowania w danej sprawie lub w przypadku, gdy wymagane informacje lub dokumenty nie zostaną dostarczone zgodnie z żądaniem Kancelarii, Kancelaria ma prawo odmówić dalszych działań związanych ze świadczeniem usługi, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia za świadczone usługi. W przypadku wątpliwości podczas weryfikacji dotyczących wieku Użytkownika, jego zdolności prawnej lub upoważnienia do działania w konkretnej sprawie – Kancelaria może odmówić zawarcia umowy z danym Użytkownikiem lub odstąpić od umowy z Użytkownikiem.
 1. Użytkownik, jego opiekun lub przedstawiciel prawny są zobowiązani do naprawienia szkód poniesionych przez Kancelarię w wyniku przedstawienia przez Użytkownika fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o ich wieku, pełnoletniości, tożsamości, zdolności prawnej lub reprezentacji.

III   ZMIANY W ZAKRESIE USŁUGI

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ww. Ustawy – tj. w zakresie usług świadczonych przez Kancelarię wskazanych w art. 38 ww. Ustawy prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy jest wyłączone.
 1. Kancelaria nie jest zobowiązana do reagowania na niechciane próby komunikacji, w szczególności na niezamówione materiały marketingowe osób trzecich, spam, działania niezgodne z prawem i inne rodzaje kontaktów, które nie dotyczą udzielania porad prawnych w oparciu o istniejące i wiążące umowy świadczenia usług przez Kancelarię.
 1. Reklamacje lub roszczenia wynikające z umów zawartych z Kancelarią w formie elektronicznej należy zgłaszać pocztą na adres Adwokat Joanna Mamczur – Kancelaria Adwokacka, Al. Jerozolimskie 93.02-001, Warszawa Polska lub drogą elektroniczną na adres office@mamczur.com, ze wskazaniem Użytkownika składającego reklamację, ze szczegółowym opisem treści i podstawy reklamacji oraz na żądanie osoby składającej reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany w reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnione zostanie w szczególności jej prawne i faktyczne uzasadnienie na podstawie informacji i, w stosownych przypadkach, dokumentów przedłożonych na poparcie roszczenia.
 1. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kancelaria zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 1. Odpowiedź na reklamację lub reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, chyba że Użytkownik poprosi o pisemną odpowiedź.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem złoży reklamację, a Kancelaria nie zaakceptuje reklamacji, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Pozasądowe metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń obejmują między innymi
 • postępowanie przed stałym arbitrażem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
 • wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego z wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;
 • interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • rozwiązywanie sporów on-line za pomocą komunikacji elektronicznej (Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 1. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w biurach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należą: ochrona konsumentów i wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej.

IV   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W stosunkach między uczestnikami wydarzeń objętych niniejszym Regulaminem, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za niewłaściwe postępowanie, naruszenia ub fałszywe oświadczenia Użytkownika.
 1. Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i postanowienia Polityki prywatności (link www.mamczur.com/privacy-policy) mają zastosowanie do Platformy i stanowią integralną część niniejszych Warunków.
 1. Kancelaria ma wyłączne prawa autorskie do treści i form prezentacji treści publikowanych na Platformie.
 1. Użytkownicy mają dostęp do niniejszych warunków w dowolnym momencie za pośrednictwem linku na stronie głównej Platformy.
 1. Kancelaria jest zarejestrowana pod numerem licencji zawodowej 4345 w rejestrze prowadzonym przez Naczelną Izbę Adwokacką w Polsce (https://rejestradwokatow.pl). Zawód adwokata reguluje ustawa – Ustawa Prawo o Adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. oraz kodeks postępowania – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 10 października 1998 r., ze zmianami (www.nra.pl).
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a spory, które mogą powstać w związku z Regulaminem lub umowami zawartymi z Kancelarią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii, chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa przewidują inną jurysdykcję.