• Błąd ludzki jest jednym z podstawowych powodów naruszenia bezpieczeństwa danych – nawet w najbardziej zaawansowanych technologicznie firmach.
  • Budowanie świadomości personelu w zakresie RODO i bezpieczeństwa jest głównym wymogiem dla zapewnienia ochrony informacji przetwarzanych przez przedsiębiorstwa.
  • Udostępnienie pracownikom informacji, które nie są niezbędne do wykonywania ich pracy powoduje zbędne ryzyko dla bezpieczeństwa danych.
  • System ochrony informacji dotyczy w równym stopniu dokumentów elektronicznych i dokumentów przechowywanych w tradycyjnej formie papierowej. Pracownicy powinni być przeszkoleni z procedur RODO dot. bezpiecznego obchodzenia się z danymi w każdej formie.
  • Największe wycieki danych opisywane w mediach miały źródło wewnątrz organizacji i wynikały z nieostrożności, beztroski, braku wiedzy, braku przeszkolenia pracowników.
  • Udostępnianie zbiorów danych licznym osobom oraz brak zorganizowanego systemu przepływu danych może prowadzić do zwiększonego poziomu szkód wynikających z naruszenia systemu bezpieczeństwa.